• 9 October
  • 10 October
  • Chekhov Hall
09:00 - 11:45 (Chekhov Hall) Affiliated Event
Micromine Demo presentation 2020
12:15 - 13:30 (Chekhov Hall) Affiliated Event
Micromine Demo presentation 2020
14:30 - 16:00 (Chekhov Hall) MineDigital
Competition of Mining Digital Technologies and Cases
16:00 - 18:00 (Chekhov Hall) MineInvest
«Investment competition of Mining and Exploration projects»
  • Pushkin Hall
09:30 - 11:00 (Pushkin Hall) Affiliated Event
Micromine user conference
11:30 - 13:00 (Pushkin Hall) Affiliated Event
Micromine user conference
14:00 - 15:30 (Pushkin Hall) Affiliated Event
Micromine user conference
16:00 - 17:30 (Pushkin Hall) Affiliated Event
Micromine user conference