• 9 October
  • 10 October
  • Chekhov Hall
09:30 - 11:00 (Chekhov Hall) Affiliated Event
Micromine Master-Class
11:30 - 13:00 (Chekhov Hall) Affiliated Event
Micromine Master-Class
14:00 - 15:30 (Chekhov Hall) Affiliated Event
Micromine Master-Class
16:00 - 17:30 (Chekhov Hall) Affiliated Event
Micromine Master-Class
  • Pushkin Hall
09:30 - 11:00 (Pushkin Hall) Affiliated Event
Micromine User conference
11:30 - 00:00 (Pushkin Hall) Affiliated Event
Micromine User conference
14:00 - 15:30 (Pushkin Hall) Affiliated Event
Micromine User conference
16:00 - 17:30 (Pushkin Hall) Affiliated Event
Micromine User conference